Szolgáltatások

A földgázelosztási tevékenység alapvető célja a felhasználók biztonságos, folyamatos, költségtakarékos és környezet-kímélő földgázellátása, a vezetékes földgáz eljuttatása a gázhálózatok betáplálási pontjától a gázfelhasználó telekhatáráig. A gázigénylők tájékoztatásától a gázfogyasztói rendszerek üzembehelyezéséig és a földgáz-ellátás biztosításáig meghatározó feladataink:

 • a földgáz elosztása, felhasználókhoz történő eljuttatása,
 • a gázelosztó hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása,
 • a tervfelülvizsgálat, műszaki irányítás, szaktanácsadás,
 • szakfelügyelet, műszaki-biztonsági ellenőrzés, üzemzavar-elhárítás
 • a felhasználási helyek nyilvántartása, mérések, leolvasások és ellenőrzések,
 • az elosztási díjszámlázás és díjbeszedés.
A földgáz értékesítése és a gázdíjak számlázása nem elosztói feladat – ezekben a kérdésekben az egyetemes szolgáltatók és a földgáz-kereskedők állnak rendelkezésére.
Gázkészülék karbantartási igényével szakszervizekhez fordulhat.

Szolgáltatási területünkön az alábbi kérdésekben állunk rendelkezésére:

 


Közműegyeztetés


Az építtető vagy a tervező személyesen is behozhatja az egyeztetendő terveket, dokumentumokat. Ilyen esetekben az egyeztetésre akár azonnal sor is kerülhet – az adott üzemnél rendelkezésre álló geodéziai bemérési helyszínrajzok alapján.

A faxon, levélben vagy elektronikusan megküldött anyagok egyeztetésére 8 napon belül kerül sor. Amennyiben a tervezet érinti vagy keresztezi a gázvezeték nyomvonalát, az érintett gázvezeték szakasz nyomvonala léptékarányosan felvezetésre kerül a tervezett anyagra. Az egyeztetésről minden esetben “Terv-egyeztetési jegyzőkönyv” készül, amelyből 1 példányt kap a tervező is.


Új csatlakozási igény


Amennyiben a csatlakozási igény helyszínén nincs kiépült gerincvezeték, vagy nincs az adott ingatlanra kiépített végpont, előfordulhat, hogy az igény teljesítéséhez jelentősebb beruházás szükséges. Ilyen esetekben mérlegeljük a csatlakozási igény kielégíthetőségét, és tájékoztatjuk az ügyfelet a szerződéskötés feltételeiről.

Személyes igénybejelentés esetén az Energiahordozó igénylőlap kitöltése helyben megtörténhet, a levélben, faxon vagy elektronikusan beérkező igények esetén az igénylőlapot postai úton vagy elektronikusan is fogadjuk.

Az igénylőlap mellé minden esetben a következő dokumentumokat kérjük mellékelni:

 • egy nem hiteles földhivatali térképmásolatot,
 • az ellátandó ingatlan tulajdoni lapját,
 • közületek/vállalkozások esetében a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa és a csatlakozási igény benyújtója különbözik, szükségünk van a Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat csatolására is.

Több tulajdonos és/vagy haszonélvező esetében önálló nyilatkozatokat kérünk az ingatlan tulajdonjogában érintettek hozzájárulásáról – ez alapján tudjuk eldönteni, hogy közülük ki jogosult a Csatlakozási szerződés megkötésére.
A Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat(ok) hiányában a tulajdonostól eltérő igénylővel nem áll módunkban szerződést kötni.

A csatlakozási szerződés megkötésekor rögzítjük a fogyasztási helyhez tartozó vásárolt elosztó-vezetéki kapacitást, és kötelezettséget vállalunk a szerződött kapacitás biztosítására. A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról és a lekötött kapacitásról, valamint a felhasználói profilba történő besorolásról igazolást adunk.


Teljesítmény-bővítés

Az üzemek csak a 20 m3/h alatti teljesítmény-igényű, többnyire lakossági fogyasztók csatlakozási szerződéseit és bővítési igény szerződéseit kezelik – 20 m3/h feletti teljesítmény-igényű fogyasztók esetében a nagykanizsai központban készítjük elő a szerződéseket.

Személyes igénybejelentés esetén az Energiahordozó igénylőlap kitöltése helyben megtörténhet, a levélben, faxon vagy elektronikusan beérkező igények esetén az igénylőlapot postai úton vagy elektronikusan is fogadjuk.

Az igénylő lap mellé minden esetben kérünk mellékelni egy nem hiteles földhivatali térképmásolatot is.
Közületek/vállalkozások esetében kérjük mellékelni a tulajdoni lap, a cégkivonat és az aláírási címpéldány másolatát is!

A teljesítménybővülési igény műszaki átvizsgálása, értékelése és a fizetendő hálózati csatlakozási díj meghatározását követően készül el a konkrét megállapodás.

Nyomáspróba átadás-átvétel

A belső gázszerelési munkálatokat kizárólag felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített terv szerint, az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően lehet elvégezni. Zárt égésterű készülék esetén az égéstermék elvezető tartozék beépítését szigorúan a gyártó által előírt utasítás alapján kell kivitelezni, és a beépítés során csak műbizonylattal ellátott anyagok használhatóak fel.

A nyomáspróba átadás-átvételhez az alábbiakban letölthető (elektronikusan is kitölthető) dokumentumokat szükséges kitölteni és személyesen, levélben, faxon vagy elektronikusan eljuttatni a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkba.

A jelen dokumentumokon kívül a kivitelezőnek a kéményseprő-ipari szolgáltató szakvéleményét/engedélyét, az érintésvédelmi jegyzőkönyvet és a beépített anyagokra vonatkozó műbizonylatokat is csatolnia kell – illetve legkésőbb a nyomáspróba átvétel során át kell adnia az ügyben eljáró munkatársunknak.

Műszaki átvétel / üzembe helyezés


Engedélyes kiviteli terv birtokában a Földgáz egyetemes szolgáltatói igénybejelentés nyomtatvány kitöltésével, vagy a gázkereskedelemre jogosult társaságok üzletszabályzatának megfelelően kezdeményezhető a földgáz-szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, melyről az engedélyezett terv visszaküldésével adunk tájékoztatást.

A bejelentő alapján a gázkereskedő köti meg a szerződést – ennek visszaérkeztét követően „aktiválódik” az ügyfél a kereskedő rendszerében, aki ezt követően küldi el számunkra a mérőfelszerelésre vonatkozó kérését.
Minden esetben egyeztetünk a műszaki átvétel/bekapcsolás időpontjáról.


Gázmérő ki- és visszakapcsolása


A kiegyenlítetlen gázdíj tartozások megfizetésére a földgáz-kereskedők szólítják fel ügyfeleiket. Amennyiben a behajtás sikertelen, ők indítványozzák felénk a fogyasztási hely kikapcsolását. Ugyanilyen módon kerül továbbításra a „kikapcsolás leállítása” is, amikor a tartozás kiegyenlítését követően a kereskedő visszavonja a kikapcsolás megrendelését.

A kikapcsolás várható időpontjáról a 19/2009. (I.30.) Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően, levélben értesítjük az érintett ügyfeleket.

A tartozás kiegyenlítése után kizárólag a kereskedő rendelheti meg az ügyfél visszakapcsolását a gázszolgálatatásba – ekkor felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel időpont egyeztetés céljából, egyúttal tájékoztatjuk a visszakapcsolás költségeiről. Gázszerelő-munkatársunk a helyszínen nyugta ellenében veszi át a kiszámlázott összeget, és elvégzi a visszakapcsolást. Abban az esetben, ha a mérő leszerelése és visszakapcsolása között több mint 6 hónap telt el, ismételt tömörségi nyomáspróbát is szükséges elvégeznie.


Fogyasztási hely átírása


A fogyasztási helyen történő ügyfél- vagy névváltozásról a földgázkereskedőtől kapunk tájékoztatást, az ügyfélmegkeresést követő 5 napon belül. Ilyenkor ellenőriznünk kell a mellékletek meglétét és tartalmát – hiány, illetve pontatlanság esetén hiánypótlásra szólítunk fel.

Amennyiben minden szükséges kitöltött nyomtatvány (ki- és beköltöző ügyfélre vonatkozó adat, halotti anyakönyvi kivonat stb.) rendelkezésre áll, a folyamatot elindítjuk.Ügyfélcsere esetében az új ügyféllel mi vesszük fel a kapcsolatot a fogyasztási hely felülvizsgálata céljából. Az egyeztetett időpontban, a helyszínen rögzített jegyzőkönyvet 10 napon belül eljuttatjuk az átírást kérvényező kereskedő részére – a kereskedő ez alapján készíti el közüzemi szerződését, és küldi ki az ügyfél részére.

Az ügyfél adatainak változása esetén (névváltozás az, amikor a fogyasztó személye nem változik, csak az adatai változnak) az eredeti és módosított adatokat is a kereskedő küldi el számunkra az ügyfélmegkeresést követő 1 napon belül. Az átírás megtörténtéről külön értesítés nem szükséges, mert a bejelentés alapján a kereskedő azonnal kiállítja a módosított közüzemi szerződést.


Hibabejelentés


Gázüzemi hibabejelentés történhet a honlapunkon elérhető központi telefonszámon és kapcsolatfelvételi űrlapon vagy az illetékes üzemeinkben telefonon vagy személyesen.
Munkaidőben személyesen fogadjuk a megkereséseket/telefonokat, munkaidőn túl, illetve hétvégén készenléti mobiltelefonra érkeznek a bejelentések. Minden esetben rögzítjük a bejelentő nevét, címét, elérhetőségi telefonszámát, a hiba pontos helyét, a bejelentés időpontját.

Utcai gázelosztó vagy leágazó vezetéken gázszivárgás, rongálás, valamint az ingatlannál felszerelt gázmérő illetve nyomásszabályozó menetes kötéseinél történő gázszivárgás esetén tájékoztatjuk a bejelentőt, hogy milyen intézkedéseket tegyen a veszélyhelyzet csökkentése érdekében (pl: hogyan biztosítsa a helyszínt, akadályozza meg nyílt láng használatát, illetve a mérő/szabályzó szivárgása esetén hogyan zárja el a főcsapot).

Fogyasztói készülék-meghibásodás bejelentése alkalmával tájékoztatjuk a bejelentőt, hogy gázkészülék szervizelést és javítást cégünk nem végez. Amennyiben a gázkészülék garanciális, abban az esetben a beüzemelést végző szakszerviz értesítése célszerű, egyéb esetben a helyi gázszerviz szakemberei tudnak segíteni.


Kereskedőváltás


Ma már minden ügyfél megválaszthatja szerződött földgázkereskedőjét, és lehetősége van kereskedőváltásra is. Amennyiben az ügyfelek részéről jelzés érkezik az átszerződés igényére, azt továbbítják az illetékes gázelosztó társaságok részére is, hogy a kapacitás kiadását megfelelőlen le tudják kezelni.

Amennyiben teljesül a kereskedőváltás feltétele és megkapjuk az érintett fogyasztási helyek listáját, a szükséges egyeztetéseket elvégezzük a volt illetve leendő földgázkereskedők felé. Az átvezetéshez mind az indító mind a fogadó partner egyértelmű visszajelzése szükséges – a folyamat dokumentációja tartalmazza az új és a régi kereskedő nevét, ellátási időszakát, a fogyasztási hely mérési pont azonosítóját, az ügyfél nevét, a fogyasztási hely pontos címét, a gázmérő gyártási számát és típusát, valamint a leolvasások alapján becsült mérőállást.


Védendő fogyasztók


A  földgázellátásról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet bevezette a „védendő fogyasztó” fogalmát. A”védendő” státuszban lévő lakossági fogyasztót a földgázkereskedőtől és földgázelosztótól többletszolgáltatások és kedvezmények illetik meg.

Az érintett ügyfelek árengedményt nem jelentő, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények közül választhatnak, és nyilvántartásba vételük is ez alapján történik:

 • szociálisan rászoruló fogyasztóként 
  • részlefizetéshez és fizetési haladékhoz való jog, illetve
  • előre fizetős mérőkhöz való jog illeti meg.
 • fogyatékkal élő fogyasztóként
  • a méréssel, leolvasással, számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatos igényeiknek megfelelően élhetnek különleges bánásmóddal.

A kérelem benyújtásának feltétele a törvényben előírtaknak megfelelő 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványok hiánytalan kitöltése, a szükséges igazolások, határozatok bemutatása.
Minden esetben a dokumentumok eredeti példányait kell elkérnünk – a szükséges betekintést követően visszajuttatva azokat a felhasználónak.
A nyilvántartásba történő felvételről 8 napon belül írásbeli értesítést küldünk az ügyfélnek és a földgázkereskedőnek egyaránt – a különleges bánásmód és a kedvezmény ezt követően érvényesíthető.

A törvényben előírt szabályoknak megfelelően figyelemmel kell kísérnünk a jogosultság érvényességét, az esetlegesen szükségessé váló megújításra az ügyfeleket fel kell szólítanunk. A jogosultság elvesztése esetén természetesen a védendő fogyasztó státusz törléséről is értesítünk minden érintettet.


Egyéb mérővel, méréssel kapcsolatos megkeresések


Ilyen megkeréseseket a kereskedőktől és az ügyfelektől is kaphatunk telefonon, személyesen, levélben illetve elektronikusan.

 • Mérőleolvasás reklamáció miatt
  Az éves leolvasással egy időben fénykép készül minden fogyasztásmérőről. Reklamáció esetén a fénykép rendelkezésre áll, és elküldhető az érintett földgázkereskedőnek. Amennyiben még nem történt mérőleolvasás, azt pótoljuk.
 • Mérő bevizsgálás
  Ilyen jellegű megkeresést kizárólag írásban fogadunk, a kivizsgálással járó költségeket előre kell megfizetni. Megrendelés esetén a mérő bevizsgálásának helyszínén jegyzőkönyvet állítunk ki. A leszerelt mérőt bedobozolva szállítjuk el a hitelesítőhöz.
 • Szabálytalan vételezés
  Minden bejelentést kivizsgálunk, bármilyen csatornán is érkezik. Amennyiben bebizonyosul a szabálytalan vételezés ténye, a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel. A mérő leszerelése után kötbér illetve a mérő ára is kiszámlázásra kerül az érintett ügyfél felé. Jogszabályban rögzített esetekben a szolgáltatás szüneteltetésre is sor kerülhet.
 • Álló, akadozó, törött vagy sérült mérő
  A helyszíni ellenőrzés eredményét a földgázkereskedőnek juttatjuk el. Amennyiben a mérő sérülése a felhasználónak felróható (szándékos vagy gondatlan rongálás), a felhasználó viseli a felmerülő költségeket.
 • Mérő leszerelés ügyfél kérésére.
  A mérő leszerelését kizárólag az az ügyfél kérheti írásban, akivel a kereskedő szerződést kötött (akinek nevén a gázmérő szerepel). A kérelem alapján időpontot egyeztetünk, kiszállási díjat számlázunk, elvégezzük a feladatot és a mérőhelyi adatokat elküldjük az érintett kereskedő részére, értesítve a leszerelés tényéről – ezzel a kereskedői szerződés felmondottnak tekinthető.


Szabad kapacitás elosztórendszerünk betáplálási pontjain


Gázátadó állomásaink (elosztórendszerünk betáplálási pontjainak) napi kapacitás-adatait a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ Zrt.) tartja nyilván és teszi közzé saját honlapján.
Aktuális kapacitás-adatainkat az alábbiakban gázátadó állomásonként tekintheti át – a kapacitás-adatokért kattintson a gázátadó nevére.

Bödönhát 1-2 – Polgár

Gödöllő – Mogyoród, Szada

Kaba 1-2 – Kaba

Majosháza – Áporka, Bugyi, Délegyháza, Dunavarsány, Felsőbabád, Kiskunlacháza, Majosháza, Taksony

Miskolc II-1 – Miskolc

Sámsonháza – Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Kányástelep, Kisbárkány, Kutasó, Lucfalva, Márkháza, Mátraszőlős, Mátraverebély, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Sámsonháza, Tar

Sopron 1+2 – Sopron

Szolgáltató üzemeink, ügyfélszolgálataink és az általunk ellátott települések:

Amennyiben weboldalunkon nem talál választ felmerülő kérdésére, ügyfélszolgálati munkatársaink és rajtuk keresztül a MAGÁZ Kft. teljes személyi állománya a rendelkezésére áll – keressen bennünket elérhetőségeinken.

Várjuk megkeresését telefonon, személyesen, de a kényelme érdekében valamennyi szolgáltatásunk igénybevételét kezdeményezheti weboldalunkon keresztül is.