Gázpiaci fogalmak

A gázelosztói tevékenységünk során alkalmazott, és az üzletszabályzatunkban, szerződéseinkben is megtalálható fogalmak, szakkifejezések magyarázata:


Alapvető eszköz

A működési engedélyben felsorolt azon eszközök és vagyoni értékű jogok összessége, amelyek a földgázipari vállalkozás alaptevékenységének folytatását biztosítják.


Bekapcsolás

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezésére terjed ki.


Célvezeték

A földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál


Csatlakozási díj

A csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás megszerzéséért fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletében meghatározott díj


Csatlakozási szerződés

A földgázszállító vagy földgázelosztó és a leendő rendszerhasználók között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit


Csatlakozóvezeték

A felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték


Egybefüggő telephely

A gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat


Egyetemes szolgáltatás

A jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, GET-ben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése


Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó

A lakossági fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint a önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat


Egyidejűségi tényező

Az a legalább két tizedes pontosságú, az elosztói vagy szállítói engedélyes által statisztikai módszerrel meghatározott nem negatív szám, amelynek értéke legfeljebb 1,00, és amely jellemzi a vonatkozó felhasználói berendezések, felhasználói csoportok azonos időben (időszakban) történő várható felhasználásának és ugyanezen felhasználói berendezések, felhasználói csoportok névleges kapacitásösszegének arányát


Együttműködő földgázrendszer

Az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem


Ellátás biztonsági szint

A földgázellátásnak a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható


Elosztóhálózat-használati szerződés

A földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. A szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

 1. a földgáz elosztóvezeték folyamatos és biztonságos üzemeltetését és a zavarok elhárítását,
 2. a felhasználó ellátása számára lekötött kapacitás mértékéig a felhasználó fogyasztásának megfelelő földgáz elosztását az elosztóvezeték belépési pontjától az elosztóvezeték kiadási pontjáig,
 3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés közötti összeköttetés fenntartását,
 4. az átalánydíjas felhasználó kivételével a felhasználó által vásárolt földgázmennyiség hiteles fogyasztásmérő berendezéssel történő mérését, a fogyasztásmérő berendezés leolvasását.


Elosztói csatlakozási szerződés

A gázigénylő és a földgázelosztó között jön létre. A szerződés alapján a földgázelosztó biztosítja:

 1. a földgáz elosztóvezetékhez történő csatlakozáshoz szükséges elosztó vezetéki fejlesztést,
 2. a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés létesítésével kapcsolatos tervfelülvizsgálatot, műszaki-biztonsági ellenőrzést,
 3. az elosztó vezeték és a csatlakozó vezeték összekötését,
 4. a fogyasztásmérő berendezés és lakossági fogyasztó esetében a nyomásszabályzó felszerelését és
 5. a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését.


Elosztóvezeték

Az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára


Előre fizető mérő

Olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését


Elszámolási időszak

A földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása


Elszámoló számla

A földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla


Engedélyes

Aki GET- szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik


Eszközökkel való rendelkezés

Kiterjed különösen

– az engedélyesek alapvető eszközeinek más személy részére történő átruházására (eladására, ajándékozására), használatba adására (bérbeadására), lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adására, megterhelésére vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba, jelzálogba adására), valamint

– az eszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondására, az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá az alapvető eszközöket érintő bármely más teher vállalására


Fejlesztés

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) szállító- vagy elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása


Felhasználási hely

Az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van


Felhasználó

Aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol


Felhasználói beadvány

Olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul


Felhasználói berendezés

A fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége


Fizető

Adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság


Fogyasztási jelleggörbe

Jogszabályban vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor


Fogyasztói főcsap

A gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka


Fogyasztói főelzáró

A telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka


Fogyasztói vezeték

Az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed


Fogyatékkal élő fogyasztó

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti


Forrásoldali kapacitás (MJ/nap)

A felhasználó napi csúcskihasználási óraszámának (óra/nap) és a kiadási ponti kapacitásigénynek (MJ/óra) a szorzata


Földgáz

Olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, a GET- szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható


Földgázelosztás

A földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz


Földgáz-kereskedelem

A földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése


Földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták

Olyan mesterségesen előállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi követelményeknek


Földgáz-nagykereskedelem

Az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedő a földgázt viszonteladónak, és nem közvetlenül a felhasználónak értékesíti


Földgáz-kereskedelmi szerződés

A földgázkereskedő és a felhasználó között létrejött, földgáz adás-vételére irányuló szerződés


Földgáz-kiskereskedelem

Az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedő a földgázt közvetlenül a felhasználónak adja el


Földgázipari tevékenység

GET-ben szabályozott engedélyköteles tevékenység


Földgázipari vállalkozás

Gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat


Földgáztárolás

A földgáz engedély alapján végzett tárolása


Földgáztároló

Az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott földalatti természetes földtani szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg, vagy a földfelszínen létesített építmény, amely földgáz tárolására alkalmas


Földgáztermelő

Az a gazdálkodó szervezet, amely Magyarország területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi


Gázátadó állomás

A szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik


Gázév

A tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak


Gázhónap

Adott naptári hónap első napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap első napján reggel 06:00-ig


Gázfogyasztó készülék

Földgázzal, valamint PB-gázzal üzemeltetett készülék


Gáznap

Az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak


GET

A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról általánosan alkalmazott rövidítése


Határkeresztező gázvezeték

Azon szállító- vagy elosztóvezeték, amely Magyarország államhatárát keresztezi, és földgáz mérőállomással rendelkezik


Hidraulikai egyensúly

Az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított a működéshez szükséges nyomásérték


Hosszú távra lekötött kapacitás

Egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállítási rendszerüzemeltetői-, elosztó- és tárolókapacitás


Integrált földgázipari vállalkozás

 • Vertikálisan integrált vállalkozás: olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelyek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a földgázipari vállalkozás vagy vállalkozáscsoport a földgázszállítás, a földgázelosztás vagy a földgáztárolás mellett egyidejűleg a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem közül legalább az egyik tevékenységet végzi, vagy arra engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált vállalkozás részének minősül az említett vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást gyakorló személy vagy személyek is.
 • Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelést, vagy az GET- szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább az egyik tevékenységet végzi, valamint egyéb nem földgázipari tevékenységet is folytat.


Kapacitás

Adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége


Kapacitás-igény

A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó földgázzal ellátandó berendezéseinek egyidejűségi tényezővel számított névleges összteljesítménye


Kapacitáslekötési szerződés

Az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti


Kapcsolódó tevékenység

Az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja


Kereskedelmi egyensúly

Az az egyensúlyi állapot, amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik


Kezdő beruházás

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás


Kiegyensúlyozási pótdíj

A földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszerhasználókkal szemben – külön jogszabály alapján – érvényesíthető pótdíj


Kiegyensúlyozó földgáz

Adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség


Korlátozás

Földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen


Lakossági fogyasztó

Az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet


Leágazó elosztóvezeték

Az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart


Leendő felhasználó

Aki vásárolt kapacitásra vonatkozó igényt jelent be a szállítói vagy elosztói engedélyes részére a kapacitásnövelés esetén kívül


Legkisebb költség

Az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő ráfordítás


Lekötött kapacitás

A szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában


Magyar gázkiegyenlítési pont (MGP)

Az együttműködő földgázrendszer azon virtuális betáplálási és kiadási pontja, amelyen a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon vagy azon kívül, de az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak (ÜKSZ) megfelelően végrehajtott ügyletekben szereplő gázmennyiség tulajdonjoga az eladóról átszáll a vevőre. Ez a virtuális betáplálási és kiadási pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és tényleges kiadási pontja előtt, költség és ráfordítás semleges módon helyezkedik el


Másodlagos kapacitás-kereskedelem

A rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítási rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése


Napfok szám

A fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke


Napi csúcskihasználási óraszám

A csúcsnapi teljes fogyasztás (MJ/nap) és legnagyobb órai kapacitásigény (MJ/óra) hányadosa (óra/nap)


Nominálás, újranominálás

 1. Nominálás: rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.
 2. Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása.


Nyilvántartott kapacitás

A felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőnél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában


Opciós földgáz mennyiség

A rendszerhasználó által gáznapon a szállítóvezeték adott betáplálási vagy kiadási pontjára az ÜKSZ-ben foglalt szabályok szerint felajánlott, a szállítási rendszerüzemeltetőáltal a rendszeregyensúly megtartása érdekében igénybe vehető forrás vagy fogyasztásváltoztatási lehetőség


Piaci árinformációs rendszer

A rendszerhasználati díjakat, valamint az egyetemes szolgáltatók negyedéves árait tartalmazó adatbázis, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzétesz


Rendszerhasználó

Aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez


Rendszerhez való hozzáférés

A szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára


Rendszerirányítás

Az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása


Rendszerüzemeltető

A szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztó


Részleges szigetüzem

Olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelői vezetékről és szállítóvezetékről együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása


Részszámla

A felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla


Szabad kapacitás

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része


Szabályzati Bizottság

A szállítási rendszerirányító által működtetett az ÜKSZ véleményezésére és kidolgozásának támogatására megalakított munkacsoport


Szállítóvezeték

Az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai – illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára -, vagy a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja


Szervezett földgázpiac

A szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik


Szigetüzem

Olyan elszigetelt földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható


Telephelyi felhasználó

A telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó


Telephelyi szolgáltatás

A telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása


Telephelyi vezeték

Az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték


Település, településrész, terület

 1. Település: Magyarország Helységnévtárában meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével.
 2. Településtész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület.
 3. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet.


Teljesítmény

A felhasználók időegységre eső gázfogyasztása, gázfelhasználása


Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat

Üzemzavar

Minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza


Üzletszabályzat

Az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat


Vásárolt kapacitás

A földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás


Védendő fogyasztó

A lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt


Végső menedékes szolgáltatás

Ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni


Végszámla

A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően mérőállás alapján kiállított számla


Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

A felhasználók részére PB-gáz csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése


Amennyiben nem találta meg azt, amire kíváncsi volt, kérjük jelezze felénk: keressen bennünket elérhetőségeinken, kollégáink pedig legjobb tudásuk szerint válaszolják meg kérdését, és ha indokolt, a válasszal ki is bővítjük fogalomtárunkat.