Jogszabályi háttér

A MAGÁZ Kft. (mint közszolgáltatást végző elosztói engedélyes) rendkívül szigorúan szabályozott piaci körülmények között működik. Üzleti folyamatainkat törvények, jogszabályok, rendeletek és gázpiaci szabályzatok határozzák meg – ezekből tájékozódhat arról is, hogy a legkülönbözőbb esetekben milyen kötelezettségek terhelik társaságunkat.

Közszolgáltatási tevékenységünk szabályozási környezete:


Törvények és kormányrendeletek

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET)

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

2/2013. (X. 22.) OGY politikai nyilatkozat a rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben

2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról – a törvénnyel egységes szerkezetben.

Hatályos MEKH- BM-, VM-, NFM-, NGM- és egyéb rendeletek

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

13/2016. (XII. 20.) MEKH Rendelet A Földgáz Rendszerhasználati Díjak, A Külön Díjak És A Csatlakozási Díjak Mértékéről

11/2016. (XI. 14.) MEKH Rendelet A Földgáz Rendszerhasználati Díjak, A Külön Díjak, Valamint A Csatlakozási Díjak Alkalmazásának Szabályairól

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

28/1994 (X. 28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szerveivel való együttműködéséről

MEKHMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – 2013. április 4-től önálló szabályozó hatóságként működik a Magyar Energia Hivatal (MEH) jogutódjaként

BMBelügyminisztérium

VMFöldművelésügyi Minisztérium jogelődje, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)

NFM, KHEM, GKM, GM: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és jogelődjei, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM), a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és a Gazdasági Minisztérium (GM)

NGM, IKM: Nemzetgazdasági Minisztérium és jogelődje, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM)


A Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata
A településére érvényes önkormányzati rendeletek


A településére érvényes közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeleteket itt találja: Nemzeti Jogszabálytár – önkormányzati rendeletek

A megye és a település kiválasztása után válassza az I0 – Közszolgáltatási rendelet – egyéb kategóriát.


A földgáz minőségi paraméterei és ellenőrzésük


A földgáz minőségi paramétereit az MSZ 1648/2000. sz. szabvány rögzíti. A földgáz mért és számított minőségi paraméterei az alábbiak: gázösszetétel, relatív sűrűség, alsó hőérték (fűtőérték), felső hőérték (égéshő), Wobbe szám.

A gáz minőségét (fűtőérték, nyomás) a felhasználók képviselői, valamint az érdekképviseleti szervezetek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrizheti a szállítói engedélyes (FGSZ Zrt.) és az elosztói engedélyes (MAGÁZ Kft.) földgázminőség elszámolási adatok jegyzőkönyvein, valamint a mérési helyeken.


 Legutóbbi frissítés: 2023. augusztus 14.

 

A szakterületünkre érvényes hazai és európai szabványok:

Tevékenységünkre a jogszabályok, rendeletek és szabályzatok mellett hazai és európai szabványok is vonatkoznak. Az alábbiakban ezen szabványokat találhatja meg  – a linkekre kattintva a térítés ellenében történő beszerzésüket is eszközölheti:


A szakterületünkön érvényes szabványok és beszerzési forrásuk

MSZ 1648:2000 Közszolgáltatású, vezetékes földgáz.

MSZ ISO 6976:1997 Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből.

MSZ-09-74.0011-3:1984 Gázszagosítás. Szagosító egységekkel szemben támasztott követelmények.

MSZ-09-74.0011-4:1984 Gázszagosítás. Szagosító egység telepítési követelményei és üzemviteli előírások.

MSZ-09-74.0011-5:1984 Gázszagosítás. Közszolgáltatású gázok szagosításának ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása.

MSZ 11423-3:1986 Gázfűtőkészülék. Infrasugárzó.

MSZ 11423-4:1986 Gázfűtőkészülék. Szivattyús vízmelegítő fűtésre.

MSZ 11423-6:1986 Gázfűtőkészülék. Kombinált, szivattyús fűtő-vízmelegítő készülék.

MSZ EN 1555-1:2011 Műanyag csövezetékrendszerek éghető gázok szállítására. Polietiléncsövek.

MSZ 7041:2003 Gázfogyasztó készülékek fogalommeghatározásai.

MSZ 2873:1986 Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása.

MSZ-14-01052:1991 A bányahatóság felügyelete alá tartozó acél csővezetékek hegesztett körvarrataival szemben támasztott radiográfi.

MSZ 11425-1:1982 Ipari gázellátó rendszerek. Általános követelmények.

MSZ 11425-2:1982 Ipari gázellátó rendszerek. Gázvezetékek és szerelvények követelményei és vizsgálata.

MSZ 11425-3:1982 Ipari gázellátó rendszerek. Biztonsági és szabályozóberendezések követelményei.

MSZ EN 13090:2001 Tömítőanyagok az épületekben alkalmazott gázvezetékek menetes kötéseinek újratömítéséhez.

MSZ EN 331:2000 Kézi működtetésű gömbcsapok és zárt házú kúpos csapok épületek gázvezeték-szereléséhez.

MSZ-09-74.0003:1973 Gázvezetékek passzív korrózióvédelme.

MSZ 2808:1985 Csővezetékek és szerelvények csatlakozó menetei.

MSZ 2874:1984 Ipari szerelvények általános műszaki előírásai.

MSZ 7040:1987 Hajlékony kötőelem éghető gázok továbbítására.

MSZ 7048-1:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános követelmények.

MSZ 7048-2:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogyasztói és csatlakozóvezetékek.

MSZ 7048-3:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek védőtávolságai.

MSZ EN 1295-1:2001 Földbe fektetett csővezetékek statikai számítása különböző terhelési feltételek esetén. 1. rész: Általános követelmények.

MSZ EN ISO 6708:2000 Csővezetéki elemek. A DN (névleges átmérő) fogalommeghatározása és kiválasztása (ISO 6708:1995)

MSZ-09-96.0815:1985 Különleges ipari csővezetékek.

MSZ EN 14800:2007 Háztartási gázkészülékekhez csatlakozó biztonsági fém gégecsövek.

MSZ EN 15069:2008 Fém gégecsőszerelvények biztonsági gázcsatlakozó szelepei háztartási gázkészülékek bekötéséhez.

MSZ EN 549:1999 Gázkészülékekben és gázberendezésekben használatos tömítések és membránok elasztomer anyagai.

MSZ EN 732:2000 Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázkészülékek előírásai. Abszorpciós hűtőkészülékek.

MSZ EN 1776:2002 Gázellátó rendszerek. Földgázmérő állomások. Működési követelmények.

MSZ EN 1359:2001 Gázmérők. Membrános gázmérők.

MSZ 11413-1:1977 Gáztömörség és vizsgálata. Általános előírások.

MSZ 11413-2:1979 Gáztömörség és vizsgálata. Gázfogyasztó készülék.

MSZ 11413-3:1979 Gáztömörség és vizsgálata. Gázipari zárószerelvény.

MSZ 11413-4:1977 Gáztömörség és vizsgálata. Kisnyomású csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések.

MSZ 11413-5:1981 Gáztömörség és vizsgálata. Gázelosztó vezetékek.

MSZ 11413-6:1978 Gáztömörség és vizsgálata. Gázipari szerelvények.

MSZ 11414-1:1984 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Éktolózárak beépítési követelményei.

MSZ 11414-2:1982 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Közterületi nyomásszabályozó állomások.

MSZ 11414-3:1987 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Vízgyűjtők és vízzsákok.

MSZ 11414-4:1980 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Rugós gömbszelep.

MSZ 11414-5:1982 Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Házi és egyedi nyomásszabályozó állomások.

A szabványok jelentős része egyelőre csak angol nyelven hozzáférhető (a listában ezt jelöljük), ennek oka, hogy a Magyar Szabványügyi Testület eleget tesz a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben fennálló tagságából eredő kötelezettségeknek: 6 hónapon belül magyar nemzeti szabványként be kell vezetnie valamennyi európai szabványt – ennek a kötelezettségének azonban túlnyomórészt angol nyelvű bevezetéssel képes eleget tenni.


Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:

Felügyeleti- és fogyasztóvédelmi szervek, a felhasználók érdekeinek képviseletét ellátó egyesületek, békéltető testületek elérhetőségei, valamint  a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:


A MAGÁZ Kft. felé benyújtott felhasználói beadványok típusai

 • Megkeresés: valamennyi beérkező bejelentés.
 • Reklamáció: olyan megkeresés, amelyben a bejelentő azt állítja, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos szolgáltatás vagy az alkalmazottaink vagy a megbízásunkból eljárók munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az üzletszabályzatunkban foglaltaknak.
 • Panasz: amikor a bejelentő a korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. A telefonon történő bejelentés nem tekinthető panasznak, csak ha azt személyesen vagy írásban megismétli.

Ha a beadvány a földgáz-értékesítéssel és a földgáz-elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest is érint, az intézkedési hatáskörök rendezését és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatjuk.


Felügyeleti szervek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
– A földgázellátással, a földgázellátás biztonságának, a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében

 • jóváhagyja a MAGÁZ Kft. Üzletszabályzatát,
 • ellenőrzi a jogszabályi kötelezettségek betartását,
 • meghatározza a csatlakozási és rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk feltételeit,
 • megállapítja a földgázelosztási tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás követelményeit, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket,
 • dönt a MAGÁZ Kft.-vel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében, ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását

Az egyedi felhasználókat érintő minimális követelményeket a MAGÁZ Kft.-re vonatkozóan a 692/2010 sz. határozatában szabályozta.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
– A műszaki-biztonsági felügyeletet biztosítja a MAGÁZ Kft. beruházásai, vezeték- és célvezeték tervezése, létesítése, használatba vétele, üzemeltetése és felhagyása során, felügyeli a MAGÁZ Kft. Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszerét – munkavédelmi, építésfelügyeleti és piacfelügyeleti hatásköröket gyakorolva. 
Első fokon a területileg illetékes Bányakapitányságok járnak el, a Hivatal a másodfokú eljárásokat folytatja le.


Fogyasztóvédelmi szervek

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
– Eljár a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a lakossági fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó ügyeiben.
Területi illetékességgel a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei járnak el – a Hatóság a másodfokú eljárásokat folytatja le.A tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos bármilyen kérdésével fordulhat hozzánk – minden felhasználói beadványt visszakereshetően megőrzünk az elévülési határidő végéig. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk.

Ha panasza kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, és egy másolati példányát átadjuk – ugyanígy járunk el, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

Amennyiben a panaszára adott válaszunkat nem fogadná el, vagy úgy érzi, hogy nem kapott érdemi választ, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság-hoz vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz fordulhat.

A feléjük benyújtott kérelmének tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező elérhetőségét (cím, telefonos elérhetőség és elektronikus levélcím),
 2. az érintett felhasználási hely címét,
 3. a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az engedélyesnek a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, az egyedi ügyszámot, illetve postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,
 4. a kért intézkedés megjelölését,
 5. a kérelmező aláírását.

Közvetlenül is tájékozódhat mindkét hatóság panaszkezelési eljárásairól – ehhez elegendő a nevükre kattintania.

Bízunk abban, hogy minden felmerülő problémára megnyugtató megoldással tudunk szolgálni, és nem adunk okot arra, hogy más szervek segítségét is igénybe kelljen vennie – amennyiben ezt nem így találná, a fentiekben leírt formában kérheti eljárásukat, közreműködésüket.